Privacyverklaring
   
 

home
home
diensten
diensten
partners
partners

contact
contact

 
 

PRIVACYVERKLARING

Administratiekantoor J.C. Van Mierlo (hierna: JCVM), kantoorhoudende aan de Groenestraat 96 te (8261 VJ) Kampen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

JCVM en persoonsgegevens
JCVM hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij JCVM zijn en dat JCVM zich houdt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe Europese wetgeving heeft een plaats in onze interne procedures, in de begeleiding van medewerkers en in de inrichting van processen, systemen en relevante (interne) documentatie. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij ons allemaal doen met de informatie die we over u hebben.

Persoonsgegevens die JCVM verwerkt
JCVM verwerkt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde diensten te leveren en/of omdat uw deze zelf aan JCVM verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres

Bijzondere persoonsgegevens die JCVM verwerkt
JCVM verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van U:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Doel(en) en grondslag(en) van de verwerking van persoonsgegevens
JCVM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om invulling te geven aan verplichtingen die voortvloeien uit onze overeenkomst, zoals het voeren/controleren van uw administratie, het maken van jaarverslagen en aangifte inkomstenbelasting et cetera;
 • Om invulling te geven aan verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke bepalingen, zoals het opmaken van fiscale aangiften;
 • Voor het zorgvuldig nakomen van administratieve verplichtingen zoals het afhandelen van facturatie voor de geboden dienstverlening en uw betalingen;
 • Het aanbieden van een goed bereikbare en werkende website;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;

Om te kunnen voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die mogelijk op ons rusten uit hoofde van onze dienstverlening.

Het bewaren van persoonsgegevens
JCVM bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

De beveiliging van persoonsgegevens
JCVM stelt de persoonsgegevens die u aanlevert veilig in een gecontroleerde sterk beveiligde omgeving, die is beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en/of openbaring. JCVM neemt dus passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon via info@jcvm.nl en/of via 038 – 42 04 451.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens worden door JCVM niet verkocht aan derden, maar enkel verstrekt aan haar sub-verwerkers voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JCVM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
Indien u meer informatie wenst over deze privacyverklaring of de verwerking van de door JCVM verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met JCVM via info@jcvm.nl en/of 038 – 42 04 451. U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • recht van overdracht van uw gegevens aan een ander (mits dit niet in strijd
 • komt met andere rechtsverhoudingen binnen de tussen ons bestaande overeenkomst).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Bij verwijdering van uw gegevens zijn wij tevens mogelijk gebonden aan andere wettelijke verplichtingen zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Profilering
JCVM gebruikt op haar website www.jcvm.nl geen cookies of Google Analytics om persoonsgegevens te verzamelen en/of te bewaren.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet goed helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe een klacht in te dienen.